PhD Dissertation

(Nederlands volgt Engels)

Here you can find a brief abstract of De Graaff’s dissertation. An extended summary of the dissertation is available here. The full dissertation is digitally available here.

Abstract

How do we deal with the risks of new technology? This PhD dissertation takes the mobile phone cell sites as case. The exponential growth of the wireless telecommunications network, materialized in the construction of cell sites, is raising concerns about its health risks for decades. Where do citizens’ worries about these possible health effects come from? How do local protests against cell site deployment emerge, and why are some cell sites hotly debated while others are constructed without raising a single complaint?

This research answers these questions with a longitudinal, mixed method and multi-level analysis of politics and citizens’ experiences of this technology in the Netherlands and Southern California. It shows how politics affect our everyday understandings of mobile phone cell sites. Experienced risks and uncertainties are to a significant degree the outcome of the political attempt to contain risks. This research also shows that citizens’ protest feeds back into risk politics to a limited extend. Local interactions between policy makers, industry professionals and citizens explain why in some cases individual concerns grow into organized protest. However, over time governments and industry have learned how to depoliticize the technology. Paradoxically, the ways in which this happens further fuels citizens’ concerns. That is why many citizens continue to pose the question ‘should I be worried?’ when they are being confronted with a cell site in their neighborhood.

M.B. (Bert) de Graaff

___________________________________________________________________________

‘Moet ik mij zorgen maken?’ De beleving van burgers en risico  politiek van de plaatsing van zendmasten voor mobiele telefonie.

Hier kunt u een korte samenvatting van de dissertatie van De Graaff vinden. Een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift kunt hier vinden. De volledige dissertatie is hier digitaal beschikbaar.

Samenvatting

De exponentiële groei van het draadloze telecommunicatie netwerk roept al enkele decennia zorgen op onder burgers, wetenschappers en beleidsmakers. Een derde van alle Europeanen ziet de elektromagnetische straling van zendmasten voor mobiele telefonie als bedreiging voor de gezondheid en in ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten waren er protesten tegen de plaatsing van zendmasten. Waar komen deze zorgen van burgers vandaan? Hoe ontstaat lokaal protest tegen deze zendmasten, en waarom raken sommige zendmasten omstreden, terwijl andere zonder een enkele klacht gebouwd worden? Dit sociologische proefschrift geeft antwoord op deze vragen door middel van een langlopend en omvangrijk onderzoek naar zowel de politiek, beleid en industrie rond zendmasten als de alledaagse ervaring van burgers op lokaal en nationaal niveau.

Lokale interacties tussen beleidsmakers, industrie professionals en burgers verklaren waarom in sommige gevallen individuele zorgen uitgroeien tot georganiseerd protest tegen de plaatsing van zendmasten en in andere gevallen niet. Dit protest beïnvloedt politiek en beleid en heeft zelfs tot beleidswijzigingen geleid.  Zo kwamen er grenswaarden aan blootstelling en werd plaatsingsbeleid aangepast. Onderzoek en voorlichting werden ingezet om onrust weg te nemen. In de loop der tijd hebben overheden en industrie steeds meer geleerd hoe protesten te voorkomen door bijvoorbeeld ‘scouts’ in te huren die locaties zoeken waar weinig protest is te verwachten, door zendmasten op minder zichtbare locaties te plaatsen en door de procedure zo te ontwikkelen dat protest weinig effect heeft.

Dit onderzoek laat zien dat deze politieke processen en concrete beleidsmaatregelen ook een omgekeerd proces tot stand hebben gebracht: van beleid naar beleving en protest.  Gaandeweg hebben beleidsmaatregelen, grenswaarden, voorlichting en onderzoek de alledaagse betekenis van zendmasten onder burgers gevormd. Paradoxaal genoeg triggert het beleid dat zorgen en risico’s moet voorkomen juist het protest. Door eerst het onderwerp op de politieke agenda te zetten en vervolgens  onrust onder burgers te vermijden en zendmasten letterlijk aan het zicht te onttrekken, draagt de overheid bij aan de beleving van risico en onzekerheid onder burgers en houdt zij zo de zorgen van burgers in stand. Burgers voelen zich niet gerustgesteld met als gevolg dat zij vragen blijven stellen over gezondheidsrisico’s als zij met een zendmast in hun buurt geconfronteerd worden

Hoe gaan we om met technologische risico’s en wetenschappelijke onzekerheden? Dit onderzoekt toont hoe beleid en politiek omtrent de gezondheidsrisico’s van zendmasten voor mobiele telefonie onze alledaagse beleving structureert. De uitkomsten van dit onderzoek zijn relevant voor de manier waarop andere mogelijk risicovolle technologieën politiek worden gereguleerd, denk aan (schalie)gasboring, vaccinaties of (zorg)robots. Het onderzoek nuanceert de gedachte dat goede politiek ‘luistert’ naar burgers. Burgers hebben vaak nog te weinig kennis over nieuwe technologieën om de `luisterende’ overheid een uitgewerkte mening te geven. Omdat ook de wetenschap nog onvoldoende zicht heeft op de gevolgen van nieuwe technologieën , is het politieke proces des te belangrijker voor de ervaring van burgers. Het onderzoek toont tenslotte wel dat burgers nieuwe technologie en politieke vraagstukken opnemen in hun dagelijks leven en daar betekenis aan geven op basis van de zorgen en opvattingen die zij reeds hebben.

M.B. (Bert) de Graaff